Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

η μινωική θεά της βλαστήσεως και η μυκηναϊκή θεά του πολέμουΚυκλάμινο 
αγόρι της χλόης *


Απεικονίσεις της θεάς της βλαστήσεως και της καλλιεργείας της γης, είδομεν αρκετάς. Αυταί αποδεικνύουν ότι ήδη εις την μυκηναϊκήν εποχήν ο ανθρωπομορφισμός [...] ήτο εν χρήσει.
Ο ανθρωπομορφισμός αυτός προφανώς εισήχθη από την Κρήτην, όπου επεκράτει και εις αρχαιοτέρους χρόνους, περιωρίσθη όμως εις την απεικόνισιν γυναικείας θεάς, της βλαστήσεως ή ακόμη και της αγρίας ζωής θηρίων και άλλων ζώων.
Παραστάσεις θεών ανδρών δεν υπάρχουν, μολονότι η λατρεία θεών υπήρχεν, ως απέδειξαν αι πινακίδες της Πύλου και της Κνωσσού.


*

[...] διά την θεάν του πολέμου και της νίκης [...] δεν ευρήκαν [ενν. οι Μυκηναίοι] πρότυπον εις την μινωϊκήν εικονογραφίαν και ταύτην μόνον εδημιούργησαν με στοιχεία ουχί αποκλειστικώς ανθρωπομορφικά: ήτοι εχρησιμοποίησαν όπλα, την οκτώσχημον ασπίδα, το δόρυ και το κράνος, ίσως εστερεωμένα επί στύλου, δια να δημιουργηθή το είδωλον της θεάς του πολέμου και της νίκης.


Γ. Μυλωνά, Μυκηναϊκή θρησκεία. Ναοί βωμοί και τεμένη (έκδ. Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1977, σ.78).


-----
 * Στο motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Εδώ εγγραφή της 4ης Φεβρουαρίου 1992, με την επισημείωση: «Μεσημέρι στο Κελλί»).

Δεν υπάρχουν σχόλια: