Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

λατρεία θεών μυκηναϊκώνη του αίματος υμών χύσις, 
τας ειδωλικάς σπονδάς εξήρανεν

αλλά
τη μετανοία φαιδρύναντες
την της ψυχής λαμπάδα τοις δάκρυσιν
βοήσωμεν τω Χριστώ **

 

Εις τας επιγραφάς των πινακίδων της γραμμικής Β γραφής δεν μνημονεύονται ναΐσκοι, μολονότι υποδεικνύονται από τα ονόματα των θεών.
Ούτως εις την πινακίδα Tn 316 της Πύλου αναφέρονται ο Ποσειδών, ο Ζευς, η 'Ηρα και ο Ερμής.
Εις την εισαγωγικήν φράσιν της ιδίας πινακίδος υπονοείται, χωρίς και να ονομάζεται, ιερόν ή ναός του Ποσειδώνος.

Τα εις τους θεούς εκείνους αναθήματα αναφέρονται λεπτομερώς και ως εξής:
διά τον Ποσειδώνα, εν χρυσούν κύπελλον, δύο γυναίκες∙
διά τον Δία, εις χρυσούς σκύφος, εις ανήρ∙
διά την 'Ηραν, εις χρυσούς σκύφος, μία γυνή∙
διά τον Ερμήν, εν χρυσούν κύπελλον, εις ανήρ. 

Τα χρυσά κύπελλα θα κατετίθεντο εις τους ναούς των θεών και διά τούτο προσθήκαι δωματίων ήσαν απαραίτητοι.
[...]
Τα ανθρώπινα όντα θα εχρησιμοποιούντο ως δούλοι εις την καλλιέργειαν των γαιών του ναού, τα χρυσά κύπελλα θα απετέλουν θησαυρόν, τα δε τρόφιμα προωρίζοντο διά τους ιερείς και δούλους. Τινά όμως τούτων, όπως οι καρποί, θα απετίθεντο επί των βωμών.


Γ. Μυλωνά, Μυκηναϊκή θρησκεία. Ναοί βωμοί και τεμένη (έκδ. Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1977, σσ.26-27, 46-47).


-----
 * Στο motto ολόκαρπο στιχάκι εκ του Δοξαστικού των Στιχηρών του Μεγάλου Εσπερινού (Σαββάτω εσπέρας) της Κυριακής των Αγίων Πάντων (εκ του Πεντηκοσταρίου). Ο ίδιος.

** Και στο καπάκι ένα ακόμη στιχάκι μεστό, αντλημένο εκ του πρώτου Στιχηρού Ιδιομέλου που ψάλλεται στο Κύριε εκέκραξα του Εσπερινού μετά Προηγιασμένης της Τετάρτης της Β΄ εβδομάδος των Νηστειών (εκ του Τριωδίου). Ο ίδιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: