Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

μακκαβαίων


[…] όπως αναφέρει το βιβλίον των Μακκαβαίων, καθ' ό οι Ιουδαίοι εκ φόβου μήπως υποτάξη την χώραν των ο Αντίοχος, απέστειλαν διά του Αρχιερέως των Σίμωνος, εις πρεσβείαν της Ρώμης, κομίζουσαν πολύτιμον ασπίδα και επιστολήν παρακλητικήν ίνα ασκηθή από μέρους της πρωτευούσης της αυτοκρατορίας πίεσις προς τον Αντίοχον, όπως παραιτηθή ούτος παντός είδους στρατιωτικών επιχειρήσεων εις το έδαφος των υπό το πρόσχημα ότι καταδιώκει τους αντιπάλους του, χωρίς να έχη κατακτητικάς διαθέσεις.

Οι Ρωμαίοι έκαμαν δεκτά τα αιτήματα των Ιουδαίων και έγραψαν επιστολήν προς τους συμμάχους των εν ή αναφέρεται επί λέξει: «τοις βασιλεύσιν και ταις χώραις όπως μη εκζητήσωσιν αυτοίς κακά και μη πολεμήσωσιν αυτούς και τας πόλεις αυτών και την χώραν αυτών και ίνα μη συμμαχώσιν τοις πολεμούσιν προς αυτούς» (Μακ. Α΄, ιε 19).

Εις το ίδιον κεφάλαιον αναγράφονται τα ονόματα εκείνων των ελευθέρων και αυτονόμων χωρών και πόλεων προς ούς απεστάλη η ως άνω επιστολή, μεταξύ των οποίων καταλέγεται και η Λυκία. Του γράμματος τούτου αντίγραφον εστάλη προς τον διαληφθέντα Αρχιερέα προς γνώσιν και δι' αυτού παρεδόθη ίνα περιληφθή εις το βιβλίον των Μακκαβαίων (Μακ. Α΄, ιε 23-24).

Γαβριήλ Πρεμετίδου, μητρ. Κολωνείας, Πάταρα της Λυκείας. Η γενέτειρα του αγίου Νικολάου (έκδ. Επέκταση, Κατερίνη 1995, σσ. 21-22).

Δεν υπάρχουν σχόλια: