Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

λογισμούς καθαιρούντες


ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ 

Επί βράχου 
υπό σταυρόν και οίνοπα πόντον 
ιππόκαμπος τετρωμένος *


Αυτός δε εγώ
Παύλος
παρακαλώ υμάς διά της πραότητος και επιεικείας του Χριστού,
ός κατά πρόσωπον μεν ταπεινός εν υμίν, απών δε θαρρώ εις υμάς∙
δέομαι δε το μη παρών θαρρήσαι τη πεποιθήσει η[ενν. την οποία] λογίζομαι τολμήσαι επί τινας τους λογιζομένους ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας.

Εν σαρκί γαρ περιπατούντες ου κατά σάρκα στρατευόμεθα
τα γαρ όπλα της στρατείας ημών ου σαρκικά, αλλά δυνατά τω Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων

λογισμούς καθαιρούντες και παν ύψωμα επαιρόμενον κατά της γνώσεως του Θεού,
και αιχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,
και εν ετοίμω έχοντες εκδικήσαι πάσαν παρακοήν,
όταν πληρωθή υμών η υπακοή.

Τα κατά πρόσωπον βλέπετε!
εί τις πέποιθεν εαυτώ Χριστού είναι, τούτο λογιζέσθω πάλιν αφ' εαυτού,
ότι καθώς αυτός Χριστού, ούτω και ημείς Χριστού.


Εκ της δευτέρας του επιστολής προς Κορινθίους (ι' 1-6). Ο αυτός.----- 
* Στο motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Εδώ εγγραφή της 20ης Ιουνίου 1990).

Δεν υπάρχουν σχόλια: