Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020

οπίσθια Θεού μου


εικόνα δε ολόγυρα λεπτότατα γραμμένη *

Του τέμπλου τα παραστατά όλά 'ναι χρυσωμένα,
[μ]ε τέχνην ευμορφώτατη είναι εκεί βαλμένα
τ[α αγ]ιοβημόθυρα ασημοχρυσωμένα,
με ιστορίαν λεπτότατην είναι ζωγραφισμένα.


*

Στες κολόνες ανάμεσα ευρίσκουνται καθέδρες
οπού στέκουνται μοναχοί αυτείνοι
<οι> πατέρες.
Και κάτωθεν στο έδαφος είναι μετά μαρμάρων,
λεπτοτεχνουρ<γο>κάμωτον που δεν ευρίσκεται άλλον.


*

Απέξω εις την εκκλησιάν αυτείνη την μεγάλην
βρίσκεται ωραιότατον του Μωυσή πηγάδι.
Εκεί στο γύρον της πηγής, λέγω εις το πηγάδι,
ο Μωυσής εφύτευσεν ροδία μία μεγάλη·
βλαστάνει έως την σήμερον, καρποδοτεί και θάλλει,
στον κόσμον δεν ευρίσκεται παλαιότερη άλλη.
Με μέτρος δίδει τον καρπόν, ως είν' απεσταλμένη,
'που τον καιρόν του Μωυσή, οπού 'ναι φυτεμένη.
Και θαύμα θέλεις το ιδεί στα ρόδια οπού φέρει,
εις μέτρον γίνουνται και αυτά όσοί 'ναι καλογέροι·
όσοι λοιπόν ευρίσκουνται στου Μωυσή την μνήμην,
τόσα δε ρόδια γίνουνται να τά 'χουσιν εκείνοι.


*

Εκεί [ενν. στην Αγίαν Κορυφή] εδέχθην Μωυσής τας πλάκας γεγραμμένας,
σαράκοντα ενήστευσεν νύκτας τε και ημέρας·
και[ι όλ]ος αλλοιώθηκε στην άνω θεωρίαν
και [ό]λος δε ευφραίνετον εις του Θεού ομιλίαν.
Εκεί [ήκ]ουσεν και είδεν γαρ οπίσθια Θεού μου,
οπί[σ]θια δε νόει γαρ σάρκωσιν του Χριστού μου.


*

Περβόλιν ωραιότατον με δενδρικά περίσσα,
ευτρεπισμένα εύμορφα, σα νά 'ταν κυπαρίσσα:
ελιές, μηλιές και απιδιές, κλήματα και νεράντζα,
στον κόσμον δεν ευρίσκονται ωσάν εκείνα άλλα.


Εκεί σιμά ευρίσκεται κάστρο των Μουσουλμάνων,
Σουέσι [= Σουέζ] ονομάζεται, καθώς τ' αναθιβάνω [= διηγούμαι]·
εκεί ξεφορτώνουσι μέρος δε τα καράβια,
που φέρνουσι σπετζερικά [= εδέσματα, τρόφιμα] πάσα λογής μπαχάρια.**

Σ. Καδά, Προσκυνητάρια του αγίου και θεοβάδιστου όρους Σινά από δέκα ελληνικά χειρόγραφα 16ου-17ου αι. (έκδ. Ιδρύματος Όρους Σινά, Αθήνα 2003, σσ. 95, 96, 97, 98, 99). Αποσπάσματα εκ του Προσκυνηταρίου του αγίου και θεοβαδίστου όρους Σινά και Ραϊθού. Διά στίχων, κατά το χειρόγραφο Ιβήρων 535.28 – Το motto εκ του ιδίου (ό.π., σ. 96) και το δεύτερο, ομοίως (ό.π., σ. 104).

Δεν υπάρχουν σχόλια: