Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

και έναι η λάρναξ μαρμαρένια


Και αποκάτωθεν είναι η Ζωοδόχος Πηγή
και αποδεκεί έτρεχεν ένα καιρόν το λάδι.*

Και μέσα το άγιον βήμα έναι ιστορισμένον μετά ψηφίου η αγία Μεταμόρφωσις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και εις τα βημόθυρα έναι κολόνες πάγχρυσες και έναι ζωγραφισμένος ο Χριστός, ο μέγας Αρχιερεύς, και η Θεοτόκος και ο προφήτης Μωυσής και η αγία Αικατερίνα. Και εις το δεξιόν μέρος του βήματος στέκει η λάρναξ της αγίας Αικατερίνης και έχει το άγιον λείψανον μέσα και βρύει μύρον πάντοτε· και έναι η λάρναξ μαρμαρένια.

*

Το δε όρος της Αγίας Αικατερίνης έναι υψηλότερον παρά όλα. Εκεί άνωθεν ήτον το λείψανόν της χρόνους τ΄ και εβλέπαν το δύο άγγελοι και όταν το εκατέβασαν κάτω εις το καθολικόν, ώ του θαύματος! επροτύπωσεν το κορμίν της εις την πέτραν, ώσπερ μία γυναίκα. Και έναι και η εκκλησία της απάνω οπού ιερουργούν οι πατέρες.

Και παρέμπροσθεν είναι το Βεελφεγώρ,
όπου έκαψαν οι Εβραίοι το ασήμιν τους και χρυσίον
.**


Σ. Καδά, Προσκυνητάρια του αγίου και θεοβάδιστου όρους Σινά από δέκα ελληνικά χειρόγραφα 16ου-17ου αι. (έκδ. Ιδρύματος Όρους Σινά, Αθήνα 2003, σσ. 87, 89). Αποσπάσματα κατά το χειρόγραφο Ιβήρων 535.22 – Το motto εκ του ιδίου (ό.π., σ. 88-89) και το δεύτερο, ομοίως (ό.π., σ. 90).

Δεν υπάρχουν σχόλια: