Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

τη λα' του αυτού μηνός μαρτίου...μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, των εν Περσίδι μαρτυρησάντων, Αυδά Επισκόπου, Βενιαμίν Διακόνου, και των συν αυτοίς εννέα Μαρτύρων, και άλλων πολλών Αγίων, των εις φυλακήν βληθέντων, και υπό μυών και γαλών, των συγκλεισθέντων αυτοίς, βιβρωσκομένων.
[...]
Ενιαυτού δε διελθόντος, εμηνύθη [ο Διάκονος Βενιαμίν] τω βασιλεί, ος προσαχθήναι τούτον προσέταξε. Και δη προσαγαγόντων αυτόν, έφη προς αυτόν ο βασιλεύς, τον υπ' αυτού προσκυνούμενον Θεόν αρνήσασθαι. Αυτός δε απεκρίνετο∙ Ει και μυρίοις θανάτοις αυτόν παραδώσειε, τον βασιλέα του παντός και Δημιουργόν ουκ αρνήσεται. Επί τούτο χαλεπήνας ο βασιλεύς, είκοσι καλάμους οξύνας, τοις των χειρών και των ποδών όνυξι προσέταξεν εμπαρήναι. Ως ουν παίγνιον ιδών την τιμωρίαν λογισάμενον, έτερον κάλαμον τω παιδογόνω αυτού μορίω προσέταξεν εισωθήναι∙ και τούτον συχνώς εισάγων και εξάγων, αρρήτους και αφορήτους αλγηδόνας ειργάζετο. Μετά δε την τοιαύτην τιμωρίαν, ράβδον παχείαν, όζους πάντοθεν έχουσαν, εισωθήναι διά της έδρας εκέλευσε∙ και τούτου γενόμενου, το πνεύμα παρέδωκεν ο γενναίος αγωνιστής.


Εκ του Συναξαριστού του προσαρτημένου στο Μηναίον μηνός Μαρτίου. Ο ίδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: