Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

ομιλείς ελληνικά;


Την επιούσαν επαρουσιάσθην εις το γραφείον του 2ου Τάγματος των Ακροβολιστών, αφ' ού υπέφερα πολλάς δυσκολίας έως ότου μάθω πού ήτον. Ο υπασπιστής με εισήγαγεν αμέσως εις το δωμάτιον του Διοικητού, ο οποίος, αφ’ού ολίγον μ' επαρατήρησε, με έκαμε την εξής ερώτησιν.
-.......Ομιλείς ελληνικά;
Προ τού να εξηγήσω πόθεν προήρχετο η νόστιμος ερώτησις αύτη, ας με συγχωρηθή να παραστήσω τί είδους άνθρωπος ήτον ο Διοικητής τον οποίον θα αναφέρω πολλάκις εις την διήγησίν μου. Ανάστημα είχε μέτριον, ηλικίαν πενήντα έως πενήντα πέντε ετών, όψιν ηλικαυμένην, και φυσιογνωμίαν γλυκυτάτην· ήτον εις άκρον ισχνός, και όταν ομίλει επρόδιδεν ότι οι οδόντες τού έλειπον. Σημείον βαθείας πληγής, από τον αριστερόν οφθαλμόν έως εις το στόμα, με έκαμεν αμέσως να τον σεβασθώ περισσότερον, διότι την πληγήν εκείνην απέδωσα εις ανδρίαν εν πεδίω μάχης· πολύ μετά ταύτα ήκουσα ότι προήρχετο από μονομαχίαν διά γυναίκα.


Ανωνύμου, Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, από το κεφ. Γ', Καταττάτομαι τέλος πάντων και γυμνάζομαι (Ερμής ΝΕΒ 1977, σ. 25).

2 σχόλια:

kaita7katsikakia είπε...

Θείο τραγί, περιμένουμε να μάθουμε πόθεν προήρχετο η νόστιμος ερώτησις!

το θείο τραγί είπε...

Ο ήρως (και συγγραφεύς των απομνημονευμάτων τούτων) ήτο μορφωμένος έλλην εκ της Βλαχίας(;!), και ήλθε να καταταγεί και να γυμναστεί στην ελληνική πολιτοφυλακή περί τα 1875...! Διά τούτο και η νόστιμος αρκτική της περιπετείας του ερώτησις! Ο ίδιος.