Κυριακή 22 Απριλίου 2012

τη κβ' του αυτού μηνός απριλίου...μνήμη του οσίου πατρός ημών Θεοδώρου του Συκεώτου, επισκόπου Αναστασιουπόλεως.

Ούτος κατήγετο εκ της χώρας των Γαλατών
από χωρίον ονομαζόμενον Συκεόν∙
φαίνεται δε ότι
δεν εγεννήθη ο άγιος ούτος με τρόπον τίμιον και επαινετόν,
διότι ήτο νόθος και σκότιος.
Η μήτηρ του δηλαδή Μαρία
ωραία ούσα
είλκυσεν εις τον έρωτά της ένα ταχυδρόμον βασιλικόν,
Κοσμάν ονομαζόμενον,
από τον οποίον συνελήφθη ούτος ο όσιος.
Η αρετή όμως του γεννηθέντος εσκέπασεν, είτι ηκολούθησε προ της γεννήσεώς του
κατηγορημένον και άτιμον,
διότι η τούτον γεννήσασα είδεν εις το όνειρόν της κατά την νύκτα εκείνην,
κατά την οποίαν εκοιμήθη με τον άνδρα,
ότι κατέβη από τον ουρανόν εις αστήρ και εμβήκεν εις την κοιλίαν της,
εδήλωνε δε το όνειρον την λαμπρότητα, ην έμελλε να λάβη ύστερον το παιδίον.


Εκ του Συναξαριστού Απριλίου του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου.


-----
Παράβαλε το χωρίον: "παν άρσεν το την μήτραν διανοίγον, άγιον Θεώ", σχολιασμένο εδωδά. Ο ίδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: