Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

το σχήμα


1. Προς Αλέξανδρον.
Άγ[ρ]ιον όρος [της ψυχής], 31.8.1914

Αγαπητέ εν Χριστώ κ. Αλέξανδρε Μωραϊτίδη,
[...]
Επειδή δε προς τοις άλλοις λέγεις περί σού, ότι ο μεν πόθος ήτο και είναι πάντοτε αυτός της ψυχής σου, αλλά δεν ηυδόκησε ακόμη ο Κύριος, εγώ ο ελάχιστος νομίζω, ότι ακριβώς τούτο ηυδόκησε και διά σε ο Κύριος και ο της ευδοκίας ήλθε καιρός, καθώς η κατά την μακαρίτιδα Αθανασίαν οικονομικά υποσημαίνει.
Σπεύσον λοιπόν εις απάντησιν του Κυρίου την νυμφικήν στολήν του αγγελικού σχήματος αναδησάμενος και την μοναχικήν τάξιν της Ευαγγελικής αρετής αναλαβών καθώς επιποθείς εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών. Αμήν.

Ο σος εν Κυρίω ελάχιστος αδελφός
Ιερώνυμος μοναχός Σιμωνοπετρίτης.

2. Προς έτερον, αρχιμ., εις Λονδίνο.

[...]

Το σχήμα εν γένει συμβολίζει τα πάθη του Σωτήρος, τα δε γράμματα είναι αρχικά λέξεων αι οποίαι εκδηλούσι την μυστικήν χάριν και δύναμιν και ενέργειαν του Σταυρού εις τους πιστούς κατά των δαιμόνων ως μέσου σωτηρίας καθώς και του Βαπτίσματος...Ιερώνυμου Σιμωνοπετρίτου, απόσπασμα από επιστολές του, δημοσιευμένες στο: Μωϋσέως Μοναχού [τα νυν Αγιορείτου], Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης. Ο γέρων της «Αναλήψεως» (έκδ. Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας, 'Αγιον 'Ορος 1982, σσ. 296, 298).

Δεν υπάρχουν σχόλια: