Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

κατεργάζεται δι' ημών ευχαριστίανΕπί τοις κλάδοις 
ιτιά μετά δακρύων 
πεποικιλμένη *

Αδελφοί,
τούτο δε,
ο σπείρων φειδομένως φειδομένως και θερίσει,
και ο σπείρων επ’ ευλογίαις επ' ευλογίαις και θερίσει.


'Εκαστος καθώς προαιρείται τη καρδία,
μη εκ λύπης ή εξ ανάγκης∙


ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός.
Δυνατός δε ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσαι εις υμάς,
ίνα εν παντί πάντοτε πάσαν αυτάρκειαν έχοντες
περισσεύητε εις πάν έργον αγαθόν,


καθώς γέγραπται∙
εσκόρπισεν, έδωκε τοις πένησιν∙
η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα.


Ο δε επιχορηγών σπέρμα τω σπείροντι
και άρτον εις βρώσιν χορηγήσαι
και πληθύναι τον σπόρον υμών
και αυξήσαι τα γενήματα της δικαιοσύνης υμών∙


εν παντί πλουτιζόμενοι εις πάσαν απλότητα,
ήτις κατεργάζεται δι' ημών ευχαριστίαν τω Θεώ.


Απόστολος Παύλος, εκ της Β' προς Κορινθίους επιστολής (κεφ. θ' 6-11).*


Ράκει καθάπερ βροτός σπαργανούται, 
ο τη ουσία αναφής. *Θεοτόκε, 
συ ει η άμπελος η αληθινή
η βλαστήσασα
τον καρπόν της ζωής. *-----
 * Στο motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Εδώ εγγραφή των Θεοφανείων του 1992, με την επισημείωση: «Εσπέρα στην αυλή του Κελλιού»). Στα δυό ύστερα, όμως, επίκαιρα στιχάκια εκ της Ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων. Εκ του Δοξαστικού της Ενάτης 'Ωρας το πρώτο και εκ του Θεοτοκίου της 'Εκτης 'Ωρας το δεύτερο. Και εις έτη πολλά. Ο ίδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: