Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

της θεότητος αυτού τα υψηλάπάντες αν ομολογήσαιεν ότι φύσεως εστίν ακολουθία, 
το ύδωρ υπέρ της γης φέρεσθαι 
και ου την γην υπέρ των υδάτων·

η μεν γαρ γη, πυκνή τις ούσα και σκληρά και αντίτυπος και συνεχής, 
δύναται στέγειν των υδάτων την φύσιν· 

το δε ύδωρ
ρυτόν όν και χαύνον, 
μαλακόν τε και διαρρέον και τοις εμπίπτουσιν είκον άπασι, 
ουδέν αν δυνηθή σώμα στέγειν, κάν σφόδρα κουφότατον *


Ομολογώ τον Χριστόν, Θεόν τέλειον
και άνθρωπον τέλειον τον αυτόν·
κηρύττω της θεότητος αυτού τα υψηλά,
και ουκ επαισχύνομαι
της ανθρωπότητος αυτού τα χαμηλά.


αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τον Ευαγγελισμόν 62, 768.79-769.2 (εκ της συλλογής Θηκαρά, Λόγοι περι πίστεως, ΙΕ΄. Έκδ. Ι.Μ. Παντοκράτορος, 'Αγιον 'Ορος 2008, σ. 60).


-----
* Και το motto είναι του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εκ της συλλογής Θηκαρά και δη Θεοδούλου Μοναχού, Ανθολόγιον περί των 'Υμνων (ό.π., σσ. 525-526).


Δεν υπάρχουν σχόλια: