Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

λαβόντα την άφεσιν των εσφαλμένων


'Αγιοι Θεόδωροι Κλαυθμώνος

Τον πριν παλαιόν όντα σου ναόν μάρτυς
και μικρόν και πήλινον και σαθρόν λίαν
ανήγειρε Νικόλαος ο σος οικέτης
ο Καλόμαλος σπαθαροκανδιδάτος
ός εύρε σε προστάτην παιδιόθεν μέγαν
βοηθόν και πρόμαχον πολλών κινδύνων
όν πρέσβευε του άνω τυχείν κλήρου
λαβόντα την άφεσιν των εσφαλμένων
+ Μηνί Σεπτεμβρίω ινδικτιώνος γ'. έτους ΣΤΦΝΗ (;)
 
[=Τον παλαιό σου ναό, που ήταν μικρός, χωμάτινος και σαθρός, ξανάχτισε ο δούλος σου Νικόλαος ο Καλόμαλος, σπανθαροκανδιδάτος, ο οποίος από παιδί σε είχε προστάτη και μεγάλο βοηθό και υπερασπιστή σε πολλούς κινδύνους· γι' αυτόν μεσολάβησε να τύχει της άνωθεν σωτηρίας, αφού λάβει άφεση των αμαρτιών του. Σεπτέμβριος, τρίτη ινδικτιών, έτος 6558 από Κτίσεως Κόσμου (1049 μ.Χ.)].

Βυζαντινή Αθήνα, “Κτιτορικές επιγραφές ναών της Αθήνας” (έκδ. Δήμος Αθηναίων, Αθήνα 2004, σ. 80).

Δεν υπάρχουν σχόλια: