Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

εν Καπνικαρέα


απ' αφορμή τους γάμους του τριτεξάδελφου, Μωραϊτίδου

«[...] Ἐκεῖ, εἰς ἕνα μελῳδικὸν ψαλμόν, ὁ Μωραϊτίδης ἐγνώρισε τὴν τόσον καλὴν σύζυγόν του, εἰς μίαν ὡραίαν, εὐγενικὴν κόρην καὶ τὴν ἐνυμφεύθη. [...]»

Χάρης Ε[παχτίτης]. «Ἡ σκιὰ τοῦ Παπαδιαμάντη», Ἑλλὰς 532 (1930) 11.

*

σημ. 18.: Πρόκειται γιὰ τὴν ἀθηναία Βασιλικὴ Φουλάκη († 19 Μαΐου 1914). Ὁ γάμος τους ἔγινε στὴν Καπνικαρέα στὶς 7 Φεβρ. 1901· Φώτης Δημητρακόπουλος, Ὁ μοναχὸς Ἀνδρόνικος. Λεύκωμα Μωραϊτίδη, ἐκδ. Ergo, Ἀθήνα 2002, σ. 159, στὸ ἔγγραφο ἐπικύρωσης τοῦ γάμου τοῦ Μωραϊτίδη.

Τὸ γεγονὸς καταγράφηκε καὶ στὸν Ἀθηναϊκὸ Τύπο (Ἀκρόπολις, Σκρίπ, Ἑστία). Συγκεκριμένα, τὴν Ἀκρόπολι, στὶς 10 Φεβρ. 1901, στὴ στήλη «Κίνησις», στὸ ἄρθρο «Γάμοι» γράφεται: «Εἰς τὸν ναΐσκον τῆς Καπνικαρέας περὶ ὥραν δεκάτην τῆς νυκτὸς καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὑπὸ τὴν μυστηριώδη καὶ γλυκυτάτην ἀνταύγειαν ἐγχρώμων κανδηλῶν, ἐν θειοτάτῃ ἐξάρσει τῶν εὐαριθμοτάτων παρισταμένων στενῶν συγγενῶν καὶ φίλων ἐτελέσθησαν προχθὲς ποιητικώτατα εὐοίωνοι οἱ γάμοι τοῦ ἀγαπητοῦ μας διηγηματογράφου καὶ πολυτίμου φίλου τῆς “Ἀκροπόλεως” κ. Ἀλεξ. Μωραϊτίδου μετὰ τῆς δεσποινίδος Βασιλικῆς Φουλάκη.

Ἡ σεμνὴ καὶ πλήρης μεγαλείου ἱεροτελεστία διεξήχθη ψάλλοντος τὰ γαμήλια ἄσματα τοῦ ἑτέρου ἐκ τῆς δυάδος τῶν μοναδικῶν ἑλλήνων διηγηματογράφων, τοῦ κ. Ἀλ. Παπαδιαμάντη. Τοὺς δὲ στεφάνους ἀντήλλαξεν ὁ ἐκ τῶν συμπαθεστέρων ἰατρῶν τῆς πόλεως μας κ. Κ. Γιαβόπουλος. Εἰς τοὺς νεονύμφους εὐχόμεθα ἀφθόνους τὰς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ»· Ἀνώνυμος, «Οἱ γάμοι», ἐφ. Ἀκρόπολις, 10.2.1901, σ. 4.

σημ. 9.: «Ὁ Χάρης Σταματίου, ἀδελφὸς τοῦ γνωστοῦ “Στάμ. Σταμ.” <= Σταμάτης Σταματίου >, ἐγεννήθη εἰς Ναύπακτον τὸ 1890 καὶ ἀπὸ νεαρᾶς ἡλικίας ἐπεδόθη εἰς τὴν δημοσιογραφίαν, τὴν ποίησιν καὶ τὴν βιβλιοδιφίαν. Εἰργάσθη ὡς ρεπόρτερ, μεταφραστής, ἀναγνωσματογράφος καὶ χρονογράφος μὲ τὰ ψευδώνυμα “Χάρης Ἐπαχτίτης”, “Πίκουϊκ” καὶ ἄλλα. [...] Ἀπέθανε τὸ 1951»· Κώστας Μάγερ, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου, τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1959, τόμ. Β΄, σ. 107.

Κων. Σπ. Τσιώλης, έρευνα και άρθρο για τον κόσμο του Παπαδιαμάντη με τίτλο «Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης - Ἀπ’ τὸν Ἅγιο Λισαία, στοῦ Καχριμάνη», στο εβδομαδιαίο έντυπο Χρονικά Δυτικής Μακεδονίας (τευχ. 1016, 28.4.2023). Ο ίδιος επισημειώνει: «Τὴν ὑπόδειξη τοῦ ἄρθρου γιὰ τὸν γάμο τοῦ Ἀλέξ. Μωραϊτίδη ὀφείλω στὴ Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: