Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

τη κθ' μηνός μαρτίουΟ άγιος Μάρκος ην επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του μεγάλου ος, ζήλω τρωθείς, πολλούς βωμούς των ειδώλων καθείλε, και Εκκλησίας εδείματο. Ιουλιανού δε μετά ταύτα της βασιλείας κρατήσαντος, και πολλήν παρρησίαν τοις ειδώλοις απονέμοντος, ου μόνον τώδε τω Αγίω κακά ενεδείξατο, αλλά και ετέροις πολλοίς, διά την των ειδωλικών ναών καθαίρεσιν. Ο δε Αγιος, μικρόν υποχωρήσας, επειδή τινας ελκομένους επύθετο δι' αυτόν, επανήκε, και τοις μιαιφόνοις προύδωκεν εαυτόν. Οι δε λαβόντες και γυμνώσαντες και παντί τω σώματι πληγάς αυτώ επιθέντες, εις υπονόμους εμβάλλουσι δυσώδεις.

Μετά ταύτα, εκβάλλοντες αυτόν εκείθεν, εκδιδόασι τοις παισί, ταις ραφίσι κεντάσθαι. Είτα γάρω άπαν το σώμα διάβροχον ποιήσαντες, και τελευταίον επιχρίσαντες μέλιτι, εν ακμή θέρους, μετέωρον εν καλωδίοις ανήρτησαν, ίνα ομού γυμνή τη κεφαλή και όλω τω σώματι, εν σταθερά μεσημβρία, τας ηλικιακάς ακτίνας δεχόμενος φλέγοιτο, και σφηξί και μέλιτταις, οις επικέχριστο, είη τροφή...Εκ του Συναξαριστού του προσαρτημένου στο Μηναίον μηνός Μαρτίου, μνήμη τινός Μάρκου αγίου τη σήμερον και στον μπράβο βίο του βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και να υπογράψω κι εγώ εδωδά, τύποις... ο ίδιος!, "ως δορκάς εκ βρόχων" και πάνυ "εραστής πορνών γυναικών, και ξένος Θεού" (για να υπομνήσω και δυό στιχάκια από την έκτη και την εβδόμη ωδή αντίστοιχα του Μεγάλου Κανόνος, ο οποίος ψάλλεται στον σημερινό όρθρο - Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος γαρ!).-

Δεν υπάρχουν σχόλια: