Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

εξήρανας πέλαγοςταις των δακρύων επιρροαίς, 
το των ηδονών ολοσχερώς, 
Πάτερ εξήρανας πέλαγος... *Τη ΚΣΤ' του αυτού μηνός, μνήμη του μεγάλου σεισμού.

Ούτος γέγονεν εις τα τελευταία της βασιλείας Θεοδοσίου του νέου, υιού Αρκαδίου και Ευδοξίας, 
ημέρα Κυριακή, ώρα δευτέρα της ημέρας,
και κατέπεσον υπό του σεισμού τα τείχη της πόλεως, και μέρος πολύ των οικημάτων,
κατ’ εξαίρετον δε από των Τρωαδησίων εμβόλων, έως του χαλκού Τετραπύλου.
Και επεκράτησεν ο σεισμός μήνας τρεις∙
ένθα ο βασιλεύς λιτανεύων πανδημεί, μετά δακρύων έλεγε∙

Ρύσαι ημάς, Κύριε, της δικαίας σου οργής, και των παραπτωμάτων ημών
διά της μετανοίας∙
εσάλευσας γαρ την γην, και συνετάραξας αυτήν, διά τας αμαρτίας ημών,

του δοξάζειν σε τον μόνον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών.


Εκ του Συναξαρίου μηνός Ιανουαρίου του περιεχομένου στο οικείο Μηναίον.


------ 
* Το motto δε, στίχος εκ της ε' ωδής του κανόνος του όρθρου της εορτής του Εφραίμ του Σύρου μεθαύριο (ΚΗ' Ιανουαρίου).

1 σχόλιο:

Ευφρόσυνος είπε...

Έσεισας αλλ’ έστησας αύθις γην Λόγε.
Της σης γαρ οργής οίκτός εστι το πλέον.