Κυριακή 30 Ιουνίου 2013

νεωτέρας κακοζήλου τέχνηςΟ κεντρικός του χωρίου [Κερτέζης (770μ.)] ναός είνε ακαλλής και νεωτέρας κακοζήλου τέχνης, εν δε τω νεκροταφείω υπάρχει ναός βυζάντιος αρχαιότατος, ως δύναταί τις εικάσαι εκ των εισέτι σωζομένων λειψάνων τοιχογραφιών κατά τον νάρθηκα αυτού, διότι αι λοιπαί, αι εν τω ναώ, κατεστράφησαν υπό τε των πυρκαϊών και των αγροίκων επισκεπτών του ναού∙ την καταστροφήν δε συνεπλήρωσαν ήδη αυτοί οι κάτοικοι, διευρύναντες τα κατά τους πλαγίους τοίχους παράθυρα και καταστρέψαντες τον τε ρυθμόν του ναού καί τινας εισέτι σωζομένας τοιχογραφίας.


Κορύλλος Π. Χρίστος (έζησε από του 1843 έως μετά το 1919), Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην [1889], (επανεκδ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 1997, σ. 36).


Δεν υπάρχουν σχόλια: