Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

τοις τάχα βλέπουσι...«άωρον κίνημα» *


Τύφλωσις ώφθη, ο Τυφλός
τοις τάχα βλέπουσι,
σκοτίζων και τας φρένας, και τας ψυχάς, και τον νούν,
την τούτου θεωρούσιν άωρον βλέψιν,
και φωνήσαντες ηρώτων δεινώς,
Πώς άρτι οράσαι, ως είς των φως ορώντων, τυφλός υπάρχων εκ γενετής, και προκαθήμενος τρίβοις, και προσαιτών;
'Οθεν υπέδειξε τον το φως χορηγούντα, και πλαστουργήσαντα τα φώτα εν τω κόσμω,
εξ ων κηρύττεται,
Υιός Θεού προάναρχος,
επ' εσχάτων εκ της Παρθένου βροτός φανείς,
δι' οίκτον εκ θείου Πνεύματος.


Τροπάριο μεστό θεολογίας από τα Στιχηρά Προσόμοια της Εορτής του Τυφλού, που εορτάζουμε σήμερα και το οποίο ψάλλεται την Δευτέρα της 6ης εβδομάδος του Πεντηκοσταρίου, σε ήχο πλάγιο του πρώτου, δηλαδή στον ήχο της εβδομάδος, κατά το ομόηχον 'Οσιε πάτερ. Εκ του ομωνύμου εκκλησιαστικού βιβλίου αντλημένο. Ο ίδιος.----- 
* Στο motto δυό λεξούλες, έκφρασις προσφιλής, ως λέγουσιν τινές, έκφρασις με την οποία αποκαλούσε κι ονόμαζε ο Κοραής εκείνος την Ελληνική Επανάσταση τε και Παλλιγγενεσία. Οι λεξούλες του τίτλου εξηγήθηκαν ήδη.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: