Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

μινωϊκή παράδοσις...Χελιδόνια στον ήλιο 
βακχευόμενα *


[...] βεβαίως κρητικά στοιχεία [εισήχθησαν] εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα κατά τους πρωΐμους χρόνους της μυκηναϊκής εποχής.
Η γυναικεία μορφή η απεικονίζουσα την θεάν της βλαστήσεως, προφανώς, οφείλεται εις μινωϊκήν παράδοσιν. Ακόμη και η αμφίεσις της θεάς και των προσκυνητριών της είναι ιδιάζοντος κρητικού συρμού.
*
Χαρακτηριστικώς αι αμφιέσεις αυταί αφήνουν άνευ καλύμματος τα στήθη των γυναικείων μορφών, τα οποία πάντοτε εικονίζονται πλούσια και καρπερά,
ενώ αι συνήθεις αμφιέσεις των μυκηναϊκών γυναικών, ακόμη και των προσερχομένων εις ιερά, τα οποία δεν έχουν σχέσιν με την λατρείαν της θεάς της βλαστήσεως και της καλλιεργείας της γης, καλύπτουν επιμελώς το στήθος.


Γ. Μυλωνά, Μυκηναϊκή θρησκεία. Ναοί βωμοί και τεμένη (έκδ. Ακαδημίας Αθηνών, Αθήναι 1977, σ.77).


-----
 * Στο motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Εδώ εγγραφή της 28ης Σεπτεμβρίου 1992).

Δεν υπάρχουν σχόλια: