Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

στη ρωμαϊκή αγορά


Μετάβηθι εις την υψηλήν πύλην της αρχηγέτιδος Αθηνάς· αλλά μη την ζητήσης ούτω, αν θέλης να μη γίνης καταγέλαστος. Πύλην της αγοράς ειπέ, και ο τυχών σοι την δεικνύει.
Μη φοβηθής δε να περάσης υποκάτωθέν της· οι τέσσαρες αυτής κίονες ασφαλώς άνωθέν σου ίστανται.
Εκ του πλησίον δε σε προσλαλεί (δεν βλέπεις;) στήλη μεγάλη γραμματοσκέπαστος τον δασμόν του ελαίου ζητούσα και παρά σού, ως υπολαμβάνουσά σε καλλιεργητήν του δένδρου της Αθηνάς· αλλ' ο εισπράκτωρ ο αρχαίος πλέον δεν περιμένει αυτού...

Στεφ. Κουμανούδης, Καθολικόν πανόραμα των Αθηνών (έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, σ. 20).

Δεν υπάρχουν σχόλια: