Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

όπως τελειώσω το ποθούμενον


«Επιστολάριον μερικόν
του εν πνευματικοίς πατράσιν οικτροτάτου και εν μοναχοίς αμονάχου
Κυρίλλου του εκ της Θεομητορικής Ιεράς
Μονής του Πυρσού της κειμένης
κατά τα όρια της Ελλάδος, αωιστ΄ Δεκεμβρίου κ΄».*

Ίσον της επιστολής του νέου οσιομάρτυρος Γερασίμου, ήν μοι έστειλε [εκ Κων/πόλεως] πριν να παρρησιασθή εις το μαρτύριον:

Πανοσιώτατε άγιε Γεροντά μου, σε προσκυνώ [...]. Προς τούτοις σε παρακαλώ, γέροντά μου, να με συγχωρήσης με όλην σου την καρδίαν, ότι πολλάκις σε επίκρανα και όσα σού έπταισα να παραβλέψης, επειδή ήμουν άνθρωπος ανέγνωμος. [...] όλους τούς προσκυνώ και τούς παρακαλώ να προσεύχωνται διά εμέ τον αμαρτωλόν όπως τελειώσω το ποθούμενον. Προς τούτοις σάς φανερώνω ότι με την δύναμιν του Θεού και της Κυρίας ημών Θεοτόκου καλά ήλθον έως εδώ. Ερχόμενος όμως ευρήκα τον αδελφόν μου Αθανάσιον εις το Κάτεργον και προσμένω να εύγη να πάρω συγχώρησιν και τότε να παρρησιασθώ να τελειώσω το ποθούμενον. [...] Ο εκ Καρπενησίου σος μοναχός Γεράσιμος.

*

[...] Παρακαλώ, όταν συν Θεώ κινήσετε διά εδώ, να λάβης μετά σού και τους στίχους εκείνους, ούς ιδιοχείρως αντέγραψας, ών η αρχή «όνος μοι εχρειάσθη»...· τούς έτυχα προχθές εις το αρχοντικόν του κυρ Αθανασίου. Προσέτι και έν έτερον βιβλίον ανωνύμου, εκδεδομένον εις τον τύπον, ήκουσα να το έχη ο παρ' υμίν λεγόμενος Κολοβός. Τα οποία και τα δύω, τό τε εκδεδομένον δηλαδή, και το ανέκδοτον έχουσιν εγκώμια των τωρινών αρετών και μάλιστα των ομοίων μοι κακοκαλογήρων, ών πρώτος ειμι εγώ [πρόκειται περί του έργου Ανωνύμου του Έλληνος «Ελληνική Νομαρχία», εκδοθέντος τω 1806 εν Ιταλία και ασκούντος αυστηράν κριτικήν του κλήρου]. Ούτω ποίησον και μετά την τούτων θεωρίαν, αύθις τα επιστρέφω ταις ιδίαις χερσί μου. Έρρωσο. αωιε΄

*

Αποστόλους και Γραμματικάς του Λασκάρεως εύρηκα,
αλλά με το να ζητούσιν ανά πέντε γρόσια το συγκαταβατικώτερον
δεν τας αγόρασα, με σκοπόν διά να τα προβλέψω από τας Παλαιάς Πάτρας.*

Τον Αον τόμον δεν τόν στέλλω τώρα διά το ύποπτον του δρόμου,
ίνα μη βραχή και εκ τούτου έλθη εις φθοράν,
έχω όμως αυτόν φυλαγμένον και μένε ήσυχος περί τούτου
.**

αρχιμ. Δοσιθέου Προυσιώτου, Κύριλλος ο Καστανοφύλλης (Βίος, δράσις και ανέκδοτος αλληλογραφία). Συμβολή εις την Ιστορίαν της Ευρυτανίας [1965] (έκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2016, σσ. 46-47, 62). - Ένθα (σσ. 40-41) και η γνωστή επιστολή του Κοσμά του Αιτωλού «προς τον αυτάδελφόν του Χρύσανθον [...] εις την Αξίαν [ενν. Ναξίαν]»: «Έως τριάντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία Ελληνικά εποίησα, διακόσια διά κοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος [...]». -Το αρχικό αλλά και τα εν κατακλείδι motto, εκ του ιδίου (ό.π., σσ. 39, 77 και 92).

Δεν υπάρχουν σχόλια: