Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

δίφθογγονπροφητείας Ησαΐου το ανάγνωσμα

ΛΗ΄ 1-6: Εγένετο δε εν τω καιρώ εκείνω, εμαλακίσθη Εζεκίας έως θανάτου∙
και ήλθε προς αυτόν Ησαΐας υιός Αμώς ο Προφήτης και είπε προς αυτόν∙
Τάδε λέγει Κύριος∙
Τάξαι περί του οίκου σου, αποθνήσκεις γαρ συ και ου ζήση.

Και απέστρεψεν Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσηύξατο προς Κύριον λέγων∙
Μνήσθητι, Κύριε, ως επορεύθην ενώπιόν σου μετά αληθείας, εν καρδία αληθινή, και τα αρεστά ενώπιόν σου εποίησα∙
και έκλαυσεν Εζεκίας κλαυθμώ μεγάλω.

Και εγένετο λόγος Κυρίου προς Ησαΐαν λέγων∙
Πορεύθητι και ειπόν Εζεκία∙
Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Δαυίδ του πατρός σου∙
'Ηκουσα της προσευχής σου και είδον τα δάκρυά σου.
Και ιδού προστίθημι προς τον χρόνον σου δεκαπέντε έτη∙
και εκ χειρός βασιλέως Ασσυρίων ρύσομαί σε και την πόλιν ταύτην και υπερασπιώ υπέρ της πόλεως ταύτης.Εκ του Κατανυκτικού Τριωδίου, ανάγνωσμα του 'Ορθρου της Δευτέρας της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών, τουτέστι της σήμερον.


*


ορμή πλεονάζουσα

Αλλά δες κι αυτό. Soda Shop.
Περισσότερα του jay brannan, ιδίως τα Body’s a Temple και A Maid in Bedlam, εδωδά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: