Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

τη αυτή ημέρα Κυριακή ε' των νηστειών


διετάχθημεν μνήμην ποιείσθαι της οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας. [...] Περί τα τέλη της ζωής, συναντήσασα ερημίτη τινί, Ζωσιμά το όνομα, και τον απ' αρχής βίον αυτής διηγηθείσα, παρεκάλεσεν αυτόν, ίνα κομίση αυτή τα άχραντα Μυστήρια προς κοινωνίαν· ο και εποίησεν εκείνος το ερχόμενον έτος, κατά την Μεγάλην Πέμπτην. Το δε εφεξής έτος, επανελθών πάλιν ο Ζωσιμάς, εύρεν αυτήν νεκράν, επί της γης ηπλωμένην και γράμματα πλησίον αυτής, ταύτα λέγοντα· "Αββά Ζωσιμά, θάψον ώδε το σώμα της αθλίας Μαρίας. Απέθανον την αυτήν ημέραν, καθ' ην εκοινώνησα των αχράντων Μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού". Τάττεται δε ο θάνατος αυτής τοη' (308) έτει.


Ταις αυτής πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον, και σώσον ημάς. Αμήν.


------
Εκ του Κατανυκτικού Τριωδίου. Ο ίδιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: