Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Γόρτυνος και Βρένθης, τουτέστιν ΚαρυταίνηςΝοτιοδυτικώς της Καρυταίνης υψούται το όρος Λύκαιον, κοινώς Διοφόρτι (1420 μ.), ένθα ανετράφη ο Ζεύς υπό των νυμφών Θεισόας, Νέδης και Αγνούς.
Το όνομα Καρύταινα ο Lolling παραδέχεται ότι είνε σλαβική παραφθορά της λέξεως Γόρτυς (Γορύταινα-Καρύταινα) ης τα ερείπια, κατά τον Ληκ, κείνται παρά το χωρίον Ατσίχολον του δήμου Γόρτυνος, η δε Καρύταινα κατέχει πιθανώς την θέσιν της αρχαίας πόλεως Βρένθης.

[...]
Ο τε Ι. Ρ. Ραγκαβής εν τοις Ελληνικοίς αυτού και ο Badecker (Griechenland 1888), παραλαβόντες εκ της εν έτει 1888 γενομένης υψομετρικής καταμετρήσεως των διαφόρων της Ελλάδος μερών υπό της Γαλλικής επιστημονικής αποστολής (Expedition scientifique de Moree), σημειούσι το υπέρ την θάλασσαν ύψος της Μεγαλοπόλεως εις 427 μ., το δ' εμόν υψόμετρον εδείκνυε μόνον 385 μ.
Πιστεύω ότι ο τελευταίος αριθμός προσεγγίζει μάλλον εις την αλήθειαν, διότι αφού η Καρύταινα κείται εις ύψος 475 μ., το δε φρούριον αυτής εις 583 μ., κατά τε τας σημειώσεις της Γαλλικής αποστολής και το εμόν υψόμετρον, δεν είναι δυνατόν η πολλώ χθαμαλώτερον κειμένη Μεγαλόπολις να διαφέρη της Καρυταίνης κατά 50 μόνον μέτρα∙
και διά μόνου του οφθαλμού εάν τις παρατηρήση από της Μεγαλοπόλεως προς την Καρύταιναν, πείθεται ότι η διαφορά του ύψους των δύο τόπων είνε διπλασία της σημειουμένης (ώστε πιστεύω ότι λάθος τυπογραφικόν της εκθέσεως της προμνησθείσης Γαλλικής αποστολής εξελήφθη ως αλήθεια και επαναλαμβάνεται ως τοιαύτη παρ’ απάντων των συγγραφέων).
Την νύξιν ταύτην δίδωμι, ίνα επιστήσω την προσοχήν των αρμοδίων προς εξακρίβωσιν της αληθείας.

[σημ. Η μεταξύ της άνω και κάτω πόλεως Πατρών μέση υψομετρική διαφορά είνε 53 μ. κατά τας καταμετρήσεις των Γάλλων μηχανικών των κατασκευασάντων το σιδηρούν της πόλεως υδραγωγείον].


Κορύλλος Π. Χρίστος (έζησε από του 1843 έως μετά το 1919), Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην [1889], (επανεκδ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 1997, σσ. 73 & 76 & 107).

Δεν υπάρχουν σχόλια: