Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

στη ρωμαϊκή αγορά


Μετάβηθι εις την υψηλήν πύλην της αρχηγέτιδος Αθηνάς· αλλά μη την ζητήσης ούτω, αν θέλης να μη γίνης καταγέλαστος. Πύλην της αγοράς ειπέ, και ο τυχών σοι την δεικνύει.
Μη φοβηθής δε να περάσης υποκάτωθέν της· οι τέσσαρες αυτής κίονες ασφαλώς άνωθέν σου ίστανται.
Εκ του πλησίον δε σε προσλαλεί (δεν βλέπεις;) στήλη μεγάλη γραμματοσκέπαστος τον δασμόν του ελαίου ζητούσα και παρά σού, ως υπολαμβάνουσά σε καλλιεργητήν του δένδρου της Αθηνάς· αλλ' ο εισπράκτωρ ο αρχαίος πλέον δεν περιμένει αυτού...

Στεφ. Κουμανούδης, Καθολικόν πανόραμα των Αθηνών (έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, σ. 20).

Δεν υπάρχουν σχόλια: