Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

φιλάγιον στράτευμα


Φιλάγιον στράτευμα Χριστού, συνελθόντες σήμερον, εν Σαγματίω υμνήσωμεν, τον θείον Κλήμεντα, της Μονής τον στύλον, Βοιωτίας πρόμαχον, του θείου Μελετίου το βλάστημα, όν υπερήλασε, εν σπηλαίω ως ισάγγελος, κατά μόνας βιώσας ο ένθεος.

*
Λαμπρώς ταις ευχαίς του Μελετίου, οδόν του Κυρίου την στενήν, διαπεράσας όσιε, των Ουρανών εκέρδησας τον πλατυσμόν και άνεσιν, Κλήμη πατήρ ημών ένδοξε.
Ηγήσω τα πρόσκαιρα ως χόρτον, τρυφήν την εγκράτειαν σαρκός, θησαύρισμα αλώβητον, ακτημοσύνην πάντιμε, και ευδοξίαν ένθεον, Κλήμη ψυχής μετριότητα.

*
Θεολόγος εφάνης, εν ασκήσει και πόνοις, εν όρει Κιθαιρώνος ώ Κλήμη, και ψυχής οπτικόν τη ευχή, καταλαμπρύνας εδέχθης την άκτιστον της χάριτος ενέργειαν, ασμένως εκφωνών το άσμα· Αλληλούια.

Εκ της Ακολουθίας του οσίου πατρός ημών Κλήμεντος του εν τω σαγματείω όρει ασκήσαντος, ψαλλομένη τη κς΄ του μηνός Ιανουαρίου· το πρώτον κατά σειράν, εν τω μικρώ εσπερινώ, εις το Κύριε εκέκραξα, σε ήχο α΄. το δεύτερον, εν τω όρθρω, εις τον κανόνα του οσίου, από την γ' ωδή, σε ήχο δ΄. και το τρίτον, χαιρετιστήριος οίκος.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: