Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

φθάνοντα έως τον ουρανόν


Και έμπροσθεν του Προδρόμου έναι οπού
έδωκεν ο Μωυσής με την ράβδον του
και ερρύησαν ύδατα και χείμαρροι κατεκλύσθησαν
και επότισεν τους Εβραίους.*

Και παρακάτω έναι ο λίθος οπού εκάθισεν ο άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος χρόνους σαράντα και από εκεί οπού εκάθετον, ήγουν από το ασκητήριον αυτού, έβλεπε και την Αγίαν Κορυφήν. Αυτού είδε και την αγίαν κλίμακα εις την Αγίαν Κορυφήν φθάνοντα έως τον ουρανόν από τον τόπον όπερ αγωνίζετον. <Α>πέχει δε και ο λίθος οπού εκαθέζετον αυτός ο Ι<ω>άννης της Κλίμακος έως το μοναστήριο [[του Σινά]] μίλια οκτώ.

*

Έξωθεν δε της αγίας πόλεως, σιμά εις την πόρταν της προ Δαμασκού, έναι ο αγρός του Αγρίππα, οπού έστειλεν ο προφήτης Ι<ε>ρεμίας τον μαθητήν αυτού Αβιμέλεχ διά να κόψει σύκα διά τους ασθενείς και εκοιμήθη χρόνους εβδομήντα. Και ο Βαρούχ εκάθισεν εις μνημείον έξω από την Ι<ε>ρουσαλήμ και εκεί τού ήλθεν και αυτού ύπνος, καθώς του Αβιμέλεχ, χρόνους εβδομήντα. Και τούτο ήτον οικονομία Θεού διά να μηδέν ιδούν την αιχμαλωσίαν της Ιερουσαλήμ. Όταν δε ηχμαλώτευσεν την Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσωρ και ηπήρεν αιχμάλωτον τον Ι<ε>ρεμία και τους Εβραίους και έκαμαν εκεί πολύν καιρόν και όταν ελύτρωσεν αυτούς ο Θεός από την αιχμαλωσίαν και αυτός ο Αβιμέλεχ έξυπνος γενόμενος, ήλθεν εις την Ιερουσαλήμ και ηύρεν την πόλιν ερημωμένην και έγινεν εξεστηκώς.

Σ. Καδά, Προσκυνητάρια του αγίου και θεοβάδιστου όρους Σινά από δέκα ελληνικά χειρόγραφα 16ου-17ου αι. (έκδ. Ιδρύματος Όρους Σινά, Αθήνα 2003, σσ. 113-114, 115-116). Αποσπάσματα εκ της Αρχής της εξηγήσεως και διηγήσεως συν Θεώ αγίω του όρους Σινά του αγίου και των λοιπών αγίων τόπων πάνυ ωραιότατον, κατά το χειρόγραφο Ιβήρων 694.4 – Το motto εκ του ιδίου (ό.π., σ. 113).

Δεν υπάρχουν σχόλια: