Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

επί των σωμάτων των ημετέρωνκαταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβείν 
των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών 
και φρικτών Μυστηρίων σου, 
εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον· 
εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγείαν 
ψυχής τε και σώματος· 
και εις εξάλειψιν και παντελή αφανισμόν 
των πονηρών μου 
λογισμών και ενθυμήσεων και προλήψεων 
και νυκτερινών φαντασιών 
των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. *


Αλλ' επί των σωμάτων των ημετέρων ταύτα γίνεται·
χολής αυξανομένης τίκτεται πυρετός, κάν επικρατήση παρά το δέον, ταχίστην επάγει την τελευτήν·
και φλέγματος πλεονάζοντος, πολλά νοσήματα φύεται, και διαφθείρει το ζώον·
πάλιν του ψυχρού πλεονάζοντος, παρέσεις και τρόμοι και αποπλησία και μύρια έτερα νοσήματα φύεται·
και όλως εκάστη νοσημάτων ιδέα, από της πλεονεξίας των στοιχείων γίνεται τούτων.


αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις τους Ανδριάντας (εκ της συλλογής Θηκαρά και δη Θεοδούλου Μοναχού, Ανθολόγιον περί των 'Υμνων ΙΑ' - έκδ. Ι.Μ. Παντοκράτορος, 'Αγιον 'Ορος 2008, σ. 528).


-----
* Στο motto εγκάρδια φρασούλα αντλημένη από την ε' Ευχή (ως Ιωάννου του Χρυσοστόμου φερομένη) της θείας Ακολουθίας της Μεταλήψεως.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: