Κυριακή 8 Μαΐου 2011

ίνα έν τι υπάρξωμεν - λόγος ερωτικός


"'Ιν' ουν μη μόνον κατά την αγάπην τούτο γενώμεθα,
αλλά και κατ' αυτό το πράγμα,
εις εκείνην ανακερασθώμεν την σάρκα.
Διά της τροφής γαρ τούτο γίνεται ης εχαρίσατο,
βουλόμενος ημίν δείξαι τον πόθον,
ον έχει περί ημάς.
Διά τούτο ανέμειξεν εαυτόν ημίν,
και ανέφυρε το σώμα αυτού εις ημάς,
ίνα έν τι υπάρξωμεν,
καθάπερ σώμα κεφαλή συνημμένον.
Των γαρ σφόδρα ποθούντων εστί τούτο δείγμα".


«Θέλει να γίνουμε σώμα του όχι μόνο με την αγάπη αλλά να αναμειχθούμε πραγματικά με τη σάρκα του. Κι αυτό γίνεται με την τροφή που μάς χάρισε, θέλοντας να μάς δείξει τον έρωτα που έχει για μάς. Γι' αυτό ανάμειξε τον εαυτό του και το σώμα του με μάς για να γίνουμε ένα πράγμα, όπως ένα σώμα ενωμένο με την κεφαλή του. 'Ετσι κάνουν όσοι αγαπούν σφόδρα».Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εις Ιωάννην ομιλία 46, PG 69, 260 όπως περιέχεται στο Γ. Φλωρόφσκυ, Το σώμα του ζώντος Χριστού. Μια ορθόδοξη ερμηνεία της Εκκλησίας [Le corps du Christ vivant 1948], (μτφρ. Ι. Παπαδόπουλος, έκδ. Αρμός, Αθήνα 1999, σσ. 73-74).

Δεν υπάρχουν σχόλια: