Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

εξ Αθηνών τω 1903


Σύμφωνα με τον Αναλυτικό Κατάλογο του Αρχείου Καβάφη που εκπόνησαν οι Γ.Π.Σαββίδης και Μιχ. Πιερής (Κονδυλοφόρος, τ. 14, 2015, σ. 303) διαβάζουμε:

«F96, φ9: Απόδειξη εξοφλήσεως του λογαριασμού του Καβάφη στο ξενοδοχείο Grand Hotel Splendid Αθηνών, της 29.7.1903.»

Ο Ξενών αυτός σύμφωνα με τον Οδηγό των Αθηνών που εξέδωσε η Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων για την Μεσολυμπιάδα του 1906 (Ανατύπωση Δήμος Αθηναίων, 2002, σ. 3) βρισκόταν στο Σύνταγμα:

«Ξενών, Σπλέντιτ, πλ. Συντάγματος»

*

Στον ίδιο οδηγό μεταξύ άλλων πολλών καταγράφονται διατιμήσεις αμαξών σε χάρτινες δραχμές (σσ. 18-23). Ενδεικτικά:

«1) Απ' Αθηνών εις Πειραιά και τανάπαλιν Δρ. 6.
Απ' Αθηνών ή εκ Πειραιώς εις Αθήνας μετ' επιστροφής και διώρου διαμονής Δρ. 12.
...
2 δ΄.) Από Πλατείας Συντάγματος και των πέριξ οικιών εις Λεβίδου (Πατήσια) Δρ. 2.50.
...
3 ε΄.) Από της Πλατείας Ομονοίας εις Λεβίδου (Πατήσια) Δρ. 2.
...
6) Μετάβασις εκ της οικίας του μισθωτού εις τα χειμερινά θέατρα Δρ. 2.
7) Η εκ χειμερινών θεάτρων επάνοδος εις την οικίαν του μισθωτού Δρ. 3.
Εάν όμως βρέχη ή χιονίζη Δρ. 3.
...
26) Εις Δρομοκαΐτειον Φρενοκομείον μετάβασις μόνον Δρ. 6.
27) Εις Δρομοκαΐτειον μετ' επιστροφής και διώρου διαμονής Δρ. 14.
28) Μετάβασις και επάνοδος εις χορόν προ της 1 μετά το μεσονύκτιον Δρ. 10.
Μετάβασις και επάνοδος εις χορόν μετά την 1 μετά το μεσονύκτιον Δρ. 15.
29) Εις Εκκλησίαν Δαφνίου μετάβασις μόνον Δρ. 6.
30) Εις Εκκλησίαν Δαφνίου μετ' επιστροφής και διώρου διαμονής Δρ. 14.
...
32) Εις Πεντέλην μετάβασις και επάνοδος ολόκληρον ημέραν Δρ. 25.
...
46) Εις Ελευσίνα μετάβασις και επάνοδος με δύο ώρας διαμονήν Δρ. 20.
...».

Δεν υπάρχουν σχόλια: