Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

όταν είδε την θεότητα


Άνωθεν δε εις την Αγίαν Κορυφήν, οπού έλαβεν ο προφήτης Μωυσής τον νόμον, ανεβαίνει σκαλούνια χιλιάδες δέκα. Αυτού απάνω έναι και ναός του Μωυσέως ωραιότατος. Πλησίον αυτού του ναού, ήγουν εις την Αγίαν Κορυφήν, αριστερά της εκκλησίας, έναι η πέτρα οπού εσκέπασε τον Μωυσήν όταν είδε την θεότητα και αυτού ενήστευσεν ημέρας μ΄.

*

Και παρακάτω έναι ο λίθος οπού εκάθισεν ο άγιος Ιωάννης ο της Κλίμακος χρόνους μ΄ και από εκεί οπού εκάθετον, ήγουν από το ασκητήριον αυτού, έβλεπεν εις την Αγίαν Κορυφήν, Αυτού είδε και την κλίμακα εις την Αγίαν Κορυφήν, φθάνοντα έως τον ουρανόν από τον τόπον όπερ αγωνίζετον. Απέχει δε και ο λίθος οπού εκάθετον αυτός ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έως το μοναστήρι μίλια η΄.

*

Και απάνω εις το βουνόν έναι μοναστήριον και παρακάτω έναι βράχος, ήγουν πέλαγος θαλάσσης, και υπηγαίνουν οι καλόγεροι και ψαρεύουν και ακούουν σήμαντρον και σημαίνει διά να ψάλουν. Το δε μοναστήρι ου θεωρείται, ότι έναι υπό Θεού κεκρυμμένον και ουδένας αυτό εβλέπει.

Σ. Καδά, Προσκυνητάρια του αγίου και θεοβάδιστου όρους Σινά από δέκα ελληνικά χειρόγραφα 16ου-17ου αι. (έκδ. Ιδρύματος Όρους Σινά, Αθήνα 2003, σσ. 80, 81, 81-82). Τρία αποσπάσματα εκ της «Διηγήσεως περί του όρους Σινά» κατά το χειρόγραφο Μεγίστης Λαύρας Μ 39.20

Δεν υπάρχουν σχόλια: