Κυριακή 10 Απριλίου 2016

χαροποιά πένθη


Κατά το έλεός σου, Κύριε,
και μη κατά τας αμαρτίας ημών.*


Ελέησόν με ελεήμον το ποίημά σου·
επίστρεψόν με δωρεάν τη ση χάριτι·
 οίδα ότι πάντα δύνασαι, αδυνατεί δέ σοι ουδέν.
 Μη αναμένης την εμήν διεφθαρμένην προαίρεσιν,
 ότι ουκ έχω προθυμίαν εις το διορθώσασθαι εμαυτόν.

Κλαύσατε επ' εμέ πάσα φύσις ορατή και αόρατος,
 τον εν αμαρτίαις και πάθεσι καταγηράσαντα.
 Κλαύσατε επ' εμέ, τον δήθεν διά τους ορώντας με σωφρονούντα,
 έσωθεν δε αεί πορνεύοντα.

*

Εγώ δε ο χαύνος και αμαρτωλός,
 ηθέτησα και αθετώ χάριτός σου τας δωρεάς.
 Ποίας ουν συγγνώμης ειμί άξιος ο άθλιος εγώ;

Ουκ ειμί άξιος αιτήσαι συγχώρησιν Κύριε,
 ότι ουκ έχω εξομολόγησιν αληθινήν.
 Πολλάκις γαρ μετανοείν σοι συνεταξάμην
 και ψεύστης της συνταγής εγενόμην.
 Πολλάκις με ηλέησας καγώ σε ηθέτησα.
 Πολλάκις με εβάστασας καγώ πάλιν υπέστρεψα.
 Πολλάκις με ανέστησας καγώ πάλιν κατέπεσον.
 Διά τούτο την απόφασιν εκφέρω κατ' εμαυτού
 και ομολογώ ότι άξιος ειμί πάσης κολάσεως και τιμωρίας.


Θηκαράς, Χαροποιά Πένθη, Σαββάτω εσπέρας, (έκδ. Ι.Μ. Παντοκράτορος, Άγιον Όρος 2008, σσ. 414, 415).


*


 Από καρπών δικαιοσύνης φάγεται αγαθός, 
ψυχαί δε παρανόμων ολούνται άωροι


-----
 * Στο ως άνω motto στίχος εκ των Παροιμιών Σολομώντος (ιγ΄ 2). Στο αρχικό όμως motto απόκριση του λαού στην αγία Προσκομιδή κατά την Θεία Λειτουργία του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου (έκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 31).-

Δεν υπάρχουν σχόλια: