Κυριακή 16 Απριλίου 2017

τα διαβατήρια

η πρώτη δ' ήν και
τελευταία
της εβδομάδος
ημέρα
*


Φίλωνος του παρ' Εβραίοις σοφού: Την αρχήν της εαρινής ισημερίας πρώτον αναγράφει μήνα Μωϋσής εν ταις των ενιαυτών περιόδοις, αναχθείς ουχ ώσπερ ένιοι χρόνω τα πρεσβεία μάλλον ή ταις της φύσεως χάρισιν, άς ανέτειλεν ανθρώποις·

κατά γαρ ταύτην τα μεν σπέρματα η αναγκαία τροφή τελεσιουργείται·
ο δε των δένδρων καρπός ηβώντων άρτι γεννάται, δευτέραν έχων τάξιν· όθεν και οψίγονός εστιν·

αεί γαρ εν τη φύσει τα μη λίαν αναγκαία των σφόδρα αναγκαίων δεύτερα.

σφόδρα μεν ουν αναγκαία πυροί τε και κριθαί και όσα άλλα είδη τροφής, ών άνευ ζην ουκ έστιν·

έλαιον δε και οίνος και ακρόδρυα ουχί των αναγκαίων, επεί δίχα τούτων άχρι μακροτάτου γήρους παρατείνοντες εις πολυετίαν βιούσιν άνθρωποι.

τω δε μηνί τούτω περί ιδ΄ ημέραν μέλλοντος του σεληνιακού κύκλου γίνεσθαι πλησιφανούς άγεται τα διαβατήρια, δημοφαής εορτή, το χαλδαϊστί λεγόμενον πάσχα.
Ταύτα μεν ο Φίλων.

Πασχάλιον Χρονικόν (Βόννη 1832, τομ. 1, σ. 3, στ.1-14).

-----
 * Το motto εκ του Βίος και Πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις του Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε (νεοελ. απόδ. Γ. Κατσούλα, έκδ. Τήνος, Αθήνα 1997, σ. 139, παραγρ. λθ΄ 14-15). Σημείνει την Κυριακή. Ο ίδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: