Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

ταχυδρομείον και τηλεγραφείον


Παρά την Εθν. Τράπεζαν. Ο χρόνος της αποστολής επιστολών διά την δυτικήν Ευρώπην και διά την Κωνσταντινούπολιν γνωστοποιείται διά των εφημερίδων και διά τοιχοκολλήσεως εις τας πινακίδας του Ταχυδρομείου.

Αι διά την δυτικήν Ευρώπην επιστολαί, αι μεν συστημέναι παραδίδονται εις το ταχυδρομείον μέχρι της μεσημβρίας, αι δε μη συστημέναι παραδίδονται εις το ταχυδρομείον μέχρι της 1 μ.μ.

Ταχυδρομικά τέλη

Δι' επιστολάς, απευθυνομένας εντός της πόλεως Αθηνών, επικολλάται γραμματόσημον 10 λεπτών, διά το εσωτερικόν εν γένει γραμματόσημον 20 λεπτών και διά την παγκόσμιαν ταχυδρομικά άνω των 25 λεπτών.

Διά συστημένας επιστολάς επιτίθεται επί πλέον γραμματόσημον 25 λεπτών και παραδίδεται εις το επί τούτω γραφείον των συστημένων επιστολών.

Επιστολικά δελτάρια. Διά μεν το εσωτερικόν επιτίθεται γραμματόσημον 5 λεπ. διά δε το εξωτερικόν 10 λεπτών.

Οδηγός των Αθηνών - Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήναι 1906 - ανατύπωση Αθηναϊκή Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 2002, σσ. 7-8).

Δεν υπάρχουν σχόλια: