Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

η αυλίτσα των εις το Ριζόκαστρον


όπως ανάμεσα στα όρη των φρυδιών
ελάχιστος οικισμός οδύνης *

Εδώ εις το Ριζόκαστρον και περί την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά, ήκμαζεν ο Βυζαντινισμός του ογδόου και ενάτου αιώνος. Εδώ οι γονείς της περικαλλούς Ειρήνης και της εύμορφης Θεοφανούς. Εδώ οι πρόγονοι του ωραίου Μιχαήλ Ραγκαβά.

Εδώ ακόμη θα είχον τα σπιτάκια των και αι καλλιπάρειοι ψυχοκόραι της Θεοφανούς, αι οποίαι εδημιούργησαν τα γνωστά σκάνδαλα με τον πενθερόν της, τον Αυτοκράτορα Νικηφόρον.

Εδώ θα διέμειναν και οι πέντε ατυχείς υιοί του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε΄, ο Χριστοφόρος, ο φιλόδοξος Νικηφόρος, ο Νικήτας, ο 'Ανθιμος και ο Ευδόκιμος, διότι κατ' αρχάς και πριν εκδηλωθούν αι στασιαστικαί διαθέσεις των, δεν ήτο φυσικόν να διέμενον έγκλειστοι εις την Ακρόπολιν, αφού μάλιστα και ηγαπήθησαν εις Αθήνας και είχον και κόμμα.

Πού να φαντασθούν τώρα η σημεριναίς γειτόνισσαις του Ραγκαβά, που ξετρυπώνουν από τα σπιτάκια των εις το άκουσμα βήματος διαβάτου, πού να φαντασθούν, τι ευμορφιά και τι δόξα και τι φοβερά ιστορία επέρασεν από την αυλίτσα των.

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 28-29).

-----
* Στο motto στιχάκι του Γιώργου Βέλτσου, από το ποίημα «Σχέδιο πόλεως», εκ της συλλογής Στην Παράδεισο (έκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1994, σ. 67)

Δεν υπάρχουν σχόλια: