Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

συγγενικοί δεσμοί και Ραγκαβάς


Οι αθορύβως εργαζόμενοι ιστοριοδίφαι δεν ηύραν ακόμη τον συνδετικόν κρίκον της Αυτοκρατορικής οικογενείας των Βυζαντινών Ραγκαβέδων, την Αθηναίων Ραγκαβάδων και των Ραγκαβήδων του Νεοελληνικού Παρνασσού.

Και δια να αρχίσωμεν από το όνομα, κατά την γνώμην ημών, ο αρχικός και γνήσιος τύπος είναι Ραγκαβάς. Προς εξασφάλισιν της μέχρι των ημερών μας συνεχείας της αυτής οικογενείας, αναφέρονται μετά τους υιούς του Αυτοκράτορος Μιχαήλ Ραγκαβά και άλλοι απόγονοί των, πολλοί των οποίων Καλόγηροι και μερικοί μάλιστα 'Αγιοι, οι οποίοι όμως επρόφθασαν πριν αγιάσουν και έκαμαν παιδιά.

[...]

Γνωρίζετε εκ της ιστορίας ότι την Αυτοκρατόρισσαν Ειρήνην την Αθηναίαν, αφού έχασε τον συζυγόν της Λέοντα τον Δ΄ και απηλλάγη και του υιού της Κωνσταντίνου του ΣΤ΄, την διεδέχθη κατά το έτος 802, ο ξένος προς την οικογένειαν των Ισαύρων, Νικηφόρος· αυτόν δε, διά τινα χρόνον, ο υιός του Σταυράκιος, σύζυγος της Αθηναίας επίσης και ανεψιάς της Ειρήνης, της ατυχούς Θεοφανούς,

η οποία όμως δεν ηδυνήθη να παίξη τον ρόλον της θείας της από την καλήν αυτού όψιν, διότι από την κακήν δεν φαίνεται να τής ήτο δυνατόν, αν και δύο τετραπέρατοι ευνούχοι θα ημπορούσαν να την κάμουν και αυτήν θηρίον.

Ο Σταυράκιος είχεν αδελφήν την Προκοπίαν, σύζυγος δε αυτής ήτον ο ωραίος Κουροπαλάτης Μιχαήλ ο Ραγκαβάς. Εις αυτόν λοιπόν περιέρχεται ο θρόνος τω 811.

Μη λογαριάζετε, αν ο πατήρ του Μιχαήλ ήτον εκ των εχθρών της βασιλίσσης Ειρήνης, και αν η Θεοφανώ ήτον ανεψιά της -και αι δύο ίσως από τους Αθηναίους Σαραντάπηχους-

Μη λογαριάζετε, αν η Προκοπία ήτον ανδραδέλφη της Θεοφανούς, την οποίαν το νέον βασιλικόν ζεύγος έστειλεν εις Μοναστήριον.

Οι συγγενικοί δεσμοί εδημιουργήθησαν δια να διευκολύνουν μάλλον παρά δια να εμποδίζουν τας παρεκτροπάς της φιλοδοξίας...

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 24-25, 25-26).

Δεν υπάρχουν σχόλια: