Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

το γένος των Σαραντάπηχων


[...]

Η Ειρήνη δέχονται, ως είπομεν, ότι ανήκεν εις την οικογένειαν των Σαραντάπηχων -Τεσσαρακονταπήχεις τούς θέλει ο Μιχαήλ Χωνιάτης- τους οποίους ευρίσκομεν ακμάζοντας και μετά τέσσερας ακόμη αιώνας εις την Κωνσταντινούπολιν και ενδιαφερομένους δια τας Αθήνας.

'Ιχνος Σαραντάπηχων εις τας Αθήνας δεν εύρον μέχρι τούδε τουλάχιστον. Ζώζονται όμως Σαραντάπηχοι, δώσαντες το όνομά των εις χωρίον της διαμονής των ή μάλλον της ιδιοκτησίας των εν Κορινθία, μεταναστεύσαντες ίσως εξ Αθηνών και αυτοί, ως και άλλοι Αθηναίοι αλλαχού, κατά τα Μωροζινιακά.

Οπωσδήποτε και η μετά τόσους αιώνας εξακολουθούσα σχέσις των με την πόλιν μας δεν δύναται ίσως μόνον ως σύμπτωσις να χαρακτηρισθή και το επώνυμόν των δε αυτό, προκειμένου βεβαίως δι' ανθρώπους υπερυψηλούς, έχει στοιχεία Αθηναϊκού παρατσουκλιού.

'Ισως ο μνημονευόμενος από την ιστορίαν Σαραντάπηχος να ήτο γαμβρός και όχι αδελφός της Βασιλίσσης Ειρήνης, η δε Θεοφανώ να ήτο μάλλον κόρη αδελφού της. Τί τα θέλετε;

Κάτι μού λέγει ότι και οι Ραγκαβάδες είναι κυρίως Αθηναίοι και ότι το περί προελεύσεώς των από την Μικράν Ασίαν πιθανόν να αναφέρεται εις διακλάδωσιν αυτών ή εις πολύ απωτέρους χρόνους.

Πιθανόν μάλιστα διακλαδώσεις των Αθηναίων Ραγκαβάδων να είναι αι οικογένειαι των δύο βασιλισσών.

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σσ. 27-28).

Δεν υπάρχουν σχόλια: