Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ραγκαβάς-Σαραντάπηχος και το επίθετον αυτού


'Ισως είναι δυνατόν να υποστηριχθή ότι το Σαραντάπηχος, όπως και το Ραγκαβάς, παρωνύμια της αυτής φύσεως, ανήκουσιν εις την αυτήν οικογένειαν.

Το ότι τα επώνυμα ταύτα είναι της αυτής φύσεως, δημιουργηθέντα εκ του ασυνήθους ύψους του αναστήματος των φερόντων αυτά, αποδεικνύεται από τας αλληγορίας του Ινδού Ζαγανάθα λέγοντος: «'Οταν εκολυμπούσεν ο τα μεγάλα κύματα καταπίνων Ραγκαβάς, οι ελέφαντες που εβαστούσαν την Γην τα έχαναν από τον ήχον των ανυψουμένων κυμάτων».

Και σημειώνει ο παλαιός μεταφραστής, ο Αθηναίος Ινδολόγος Δημήτριος Γαλανός: «Ραγκαβάς, μυθωμένον κήτος υπερμέγεθες, το οποίον καταπίνει τα μικρότερα κήτη. Αλληγορικώς αναφέρεται εις μέγαν [υπερμεγέθη] και ηρωϊκόν άνδρα».

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον (από τας παλαιάς Αθήνας). Ιστορικός Οδηγός (έκδ. Εστία 1920 , ανατ. Καραβία, Αθήνα 2012, σ. 26).

Δεν υπάρχουν σχόλια: