Σάββατο 25 Μαΐου 2019

αρχαιολογικαί εκδρομαί


Ή. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. Το Ελληνικόν Πιλοποιείον,
ιδρυθέν τω 1886 εν Αθήναις
Κατασκευάζει ψαθίνους και χειμερινούς πίλους
κατεργαζόμενον τα δέρματα λαγοών κ.τ.λ.*

. Μετά των ναυτικών αγώνων θέλει συνδεθή αρχαιολογική και ιστορική εκδρομή, ής θέλουσι μετάσχει μόνον οι κατέχοντες τα Δελτία της Επιτροπής. Οι εκδρομείς θα μεταβώσι την πρωίαν εις Αίγιναν προς επίσκεψιν του ναού της Αφαίας, όπου μετ' αρχαιολογικήν διάλεξιν θα προγευματίσωσι, κατόπιν δε θα πλεύσωσιν εις τον κόλπον της Σαλαμίνος, όπου θα εξηγηθώσιν εις αυτούς τα της ναυμαχίας. Μετά δε ταύτα θα παραστώσιν από των μισθωθέντων ατμοπλοίων εις τον τόπον, εν ώ τελεσθήσονται οι ναυτικοί αγώνες, όπως παρακολουθήσωσιν αυτούς εκ του πλησίον.

. Εκδρομή του Ομίλου Εκδρομών εις Δήλον και Κνωσόν της Κρήτης. Η εκδρομή θα γείνη 21-24 Απριλίου. Εν Δήλω θα διαμείνωσιν οι εκδρομείς από της 6 π.μ. μέχρι της 3 μ.μ. του Σαββάτου 22 Απριλίου, εν δε Ηρακλείω και Κνωσώ από της 5 π.μ. μέχρις 8 μ.μ. της Κυριακής 23 Απριλίου.
Τιμή της όλης εκδρομής (Α΄ και Β΄ θέσις ατμοπλοίου άνευ τροφής).
Διά τα μέλη του Ομίλου δρ. 48,75
Διά τα μη μέλη δρ. 60
Διά τους κατέχοντας Δελτίον Συνδρομής των αγώνων έκπτωσις 25%.
Εν Δήλω θα παρίστανται ο έφορος των αρχαιοτήτων κ. Σταυρόπουλος καί τινα των μελών της Γαλλικής Σχολής, εν δε Ηρακλείω και Κνωσώ θέλει παρίσταται ο διευθυντής του μουσείου Ηρακλείου κ. Ιωσήφ Χατζιδάκης.

. Εκδρομή του Περιηγητικού γραφείου Αδελφών Γκιόλμαν (Πλατεία Συντάγματος) διά Σαλαμίνος, εις Αίγιναν, Επίδαυρον, Τίρυνθα, Μυκήνας, Κόρινθον, Ακροκόρινθον, Δελφούς, Ολυμπίαν, Πάτρας, δι' αμαξών, σιδηροδρόμου και ατμοπλοίων.
Διά τους κατέχοντας Δελτίον Συνδρομής των αγώνων έκπτωσις 15%.
. αν υπάρχη επαρκής αριθμός εκδρομέων [...]: Από Πειραιώς διά Χαλκίδος εις Βόλον, Καλαμπάκαν, Μετέωρα, Λάρισαν, Τέμπη, Βόλον και Πειραιά. Εκδρομή εξαήμερος ή επταήμερος.
*


Οίνος Ζακύνθου «VIN DE ZANTE»

Εξ αγνής σταφυλής, κτήματος Κ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Λευκοί και μέλανες, τονωτικοί και θρεπτικοί,
δοκιμάσατε θείον νέκταρ, εις φιάλας και χύμα,
πωλούνται έναντι Χρηματιστηρίου γωνία οδός Αριστείδου.*


Οδηγός των Αθηνών - Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήναι 1906 - ανατύπωση Αθηναϊκή Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 2002, σσ. 34-35, 36-37, 38 και ρεκλάμες εκατό ετών και άνω άνευ σελιδαριθμήσεως).

Άλλα αποσπάσματα από τον ίδιο οδηγό εδωδά, κι εδωδά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: